गृहपृष्ठ

धेिै लवकासशीि देशहरुमा कृलष आिजनका िालग आधाििूत उपकिणहरुको प्रयोग गिेि, आधुलनक ि उ􀇄

प्रदशटन उपकिणको िालग धनको कमीका कािणिे हुन सक्छ। यी कमजोिीिे अन्तिाटलष्टिय बजािमा कृलष

व्यवसाय, गैि-उत्पादक ि गैि-प्रलतस्पधी बनाउँछ। यसबाहेक, उजाड ग्रामीण ठाउहरूमा, बालहिी क्षेत्रहरूमा

पहाडमा वा टापुहरूमा, िेती ि धेिै ग्रामीण समुदायहरू लबजुिीमा जलडत छैनन्, जसिे गदाट साना

व्यवसायको लवकास अझ बढी गाह्रो बनाएको छ। यी आलर्टक अवस्र्ाहरूमा, गरिबीिे स्र्ानीय

जनसंख्यािाई धम्की लदइिहेको छ ि कामका अवसिहरू अयोग्य छैनन्। युवाहरू प्रायजसो ििाब

परिश्मस्र्लतमा हुन्छन्, लकनलक लतनीहरू काम गनट तयाि छन् ति अ􀈷मा ठूिा शहिहरुिाई स्र्ानान्तिण

गनट वा स्र्ानीय िोजगािीको अवसिको कमीको कािण लवकलसत देशहरूमा लवस्र्ालपत हुन पुगेका छन्।

मालर्को कािणिे गदाट, युवा लकसानहरूको अवस्र्ा सुधाि हुनु पछट। यस परियोजनािे कृलषमा सानो

व्यवसायको लवकासमा योगदान पुयाटउनेछ ि युवाहरूिाई उनीहरूको िेतीिाई आधुलनक बनाउन ि नमुना

बनाउन आवश्यक पने कौशि ि ज्ञान लदएि, मुक्त ऊजाट स्रोतहरू ि अयोग्य प्रयोग गने आफ्नै

िेतको उपकिण बनाउनका िालग आवश्यक काम गनट मद्दत गनेछ।

परियोजनाको उद्देश्य युवा कमटचािीहरूिाई लसकाउनका लनलमत्त बनाइएको हो, जसिे आफ्ना

युवा समुदायहरूिाई लसकाउनेछ। कृलषमा साना व्यवसायहरू शुरू गनट वा आफ्नो पलहिे नै

अवश्मस्र्त व्यवसायहरूको बढावा लदनका िालग, अक्षय ऊजाट स्रोतहरू प्रयोग गिेि आफ्नो

पलहिे नै अवश्मस्र्त व्यवसायहरूको उत्पादकता बढाउछ।ऊजाट फसि िेती गने जुन

लतनीहरूको िेती घिको िालग ऊजाट प्रदान गदटछ, फोटोवोश्मिक प्यानिहरू प्रयोग गिेि सिि

पानी पश्मिङ ि लसंचाई प्रणािीिाई सङ्किन गनट लसकाइनेछ।

परियोजनाको समयमा, पाठ्यक्रम ि लशक्षण-अध्ययन सामाग्री तयाि हुनेछ। पिीक्षण तर्ा २

लवलिन्न देशहरू ि प्राकृलतक वाताविणको िालग अनुकूि गरिनेछ: नेपाि, पवटत परिदृश्य ि

िालजिसँग जंगिी वनस्पलत ि अधट शुष्क क्षेत्रहरु छन्। यी देशहरूमा कृलष युवा

इन्ब्यूबटिहरू ि प्रलशक्षण केन्द्रहरू लसजटना गरिनेछ, जहाँ स्र्ानीय युवाहरू िेतीका िालग

सिि उपकिण लनमाटण गनट लसि ि सानो कृलष व्यवसाय सुरु गनट सक्षम हुनेछ। यी

इन्कुबेटिहरू प्रणािीहरूसँग स्वीकृत हुनेछन्। जुन कायट गनट सलकन्छ, ि युवाहरूिाई

लसिको िालग प्रयोग गनट सलकन्छ। जसिाई नवीकिणीय ऊजाट आधारित कृलष उपकिणहरू

लनमाटण गनट सलकन्छ।

सार्ै स्र्ानीय प्रलशक्षकहरू प्रलशलक्षत हुनेछन्, जसिे अन्य जवान मान्छेहरुिाइ

इन्कुबेटिहरूमा लसकाउन मदत् गनेछन्।